Gerust.nl

Begrippenlijst

Onderstaand vindt u informatie over begrippen die te maken hebben met verschillende verzekeringen. In deze begrippenlijst vindt u uitleg van veel voorkomende begrippen die te maken hebben met de zorgverzekering, reisverzekering, autoverzekering of inboedelverzekering. Een aantal van deze begrippen zullen echter ook voorkomen bij andere verzekeringen.

Begrippen Zorgverzekering

Coulance

Wanneer bepaalde contracten met zorgverleners (denk aan afspraken met apotheken of ziekenhuizen) in de zorgverzekering nog niet tot overeenstemming zijn gekomen, kan de term coulance worden genoemd. Wanneer er sprake is van coulance, wordt uw rekening altijd betaald wanneer u diensten afneemt van een zorgverlener waar nog geen contract mee is afgesloten.

Acceptatieplicht

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen tegen dezelfde voorwaarden te accepteren voor het basispakket ongeacht de leeftijd, geslacht of gezondheid. Dat wordt bedoeld met de acceptatieplicht van de zorgverzekeraars. Voor aanvullende zorgverzekeringen is dat anders.

College Zorgverzekeringen

Dit college waakt over de uitvoering van de zorgverzekering. Zij kunnen zorgverzekeraars richtlijnen geven, overheden adviseren en boetes opleggen aan verzekeringsplichtigen die zich niet verzekeren. Op deze manier waarborgen zij de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in Nederland.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Dit systeem is een onderdeel van de aansprakenregeling van de zorgverzekeringswet. Iedereen die verzekerd is heeft recht op een vergoeding van de medicijnen die hij of zij nodig dient te hebben. Deze medicijnen moeten echter wel geregistreerd staan als geneesmiddel.

Preferentiebeleid

Zorgverzekeraars willen de kosten zo laag mogelijk houden en hebben zo de voorkeur voor bepaalde geneesmiddelen met voor hun de beste prijs. Zorgverzekeraars wijzen, op een door hen aangegeven tijdstip, het goedkoopste label van een geneesmiddel aan dat wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Psychologische hulp, eerstelijns en tweedelijns

Psychologische hulp wordt aangeraden wanneer de huisarts daar aanleiding toe ziet. U kunt dan denken aan hulp van Bureau Jeugdzorg of een doorverwijzing naar een psycholoog. De afgelopen jaren werd alleen de tweedelijns psycholoog vergoed en de eerstelijns (wat minder heftige klachten) werden alleen vergoed tot de eerste vijf behandelingen. Vanaf 2014 wordt psychologische hulp volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Er wordt ook geen onderscheid meer gemaakt tussen eerste of tweedelijns psychologische zorg.

Klassenverzekering

Dit is een verzekering die luxer is dan de standaard zorgverzekering. Als u voor deze verzekering kiest, kunt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis gebruik maken van luxere middelen. U zou bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een grote televisie of meer keuze hebben in het aangeboden eten. Echter zijn er veel ziekenhuizen die alleen het standaard pakket aanbieden of dit luxe pakket niet kunnen bieden op de afdeling waar de patiënt terecht zal komen. Er zijn overigens ook maar enkele zorgverzekeraars die een klassenverzekering aanbieden.

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vergoedt de langdurige zorg voor mensen die ernstig ziek zijn. Bijvoorbeeld bij chronische ziekte, gehandicapte zorg of ouderdom. Het kabinet is van plan om deze wet te hervormen om zo in de toekomst de zorg betaalbaar te houden.

NMT

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde is een beroepsorganisatie die de belangen behartigt van de in Nederland werkzame tandartsen. De NMT bestaat inmiddels al 100 jaar en waarborgt hiermee de tandheelkunde in Nederland.

Begrippen Reisverzekering

Betalingstermijn

Dit is de periode waarover uw premie is berekend en zal worden afgeschreven van uw rekening. Dit kan een maand, kwartaal of een jaar zijn.

Annuleringsverzekering

Door het hebben van een annuleringsverzekering ontneemt u het risico dat een betaalde vakantie die door onvoorziene reden wordt geannuleerd, niet geheel wordt terugbetaald. Ook voor reisgenoten geldt een bijzondere regeling voor annulering.

Kortlopende reisverzekering

Een kortlopende reisverzekering is bedoeld voor wanneer u eenmaal per jaar op vakantie gaat. Dit type reisverzekering wordt dan ook wel een eenmalige of tijdelijke reisverzekering genoemd en bij deze reisverzekering betaalt u per dag. Met een dergelijke reisverzekering bent u verzekerd voor uw bagage, audioapparatuur, hulpverlening, diefstal en een aantal andere dingen die mogelijk mis kunnen gaan.

Doorlopende reisverzekering

Met deze reisverzekering bent u verzekerd voor het gehele jaar. Hierdoor kunt u dus meerdere keren per jaar verzekerd op reis of op vakantie. Dit type reisverzekering sluit u af voor een jaar. Middels een doorlopende reisverzekering bent u altijd verzekerd voor diefstal, hulpverlening en uw bagage wanneer u onverwachts op vakantie gaat.

Opzegtermijn

In deze periode blijft de verzekering doorlopen. Als de opzegtermijn is afgelopen dan is de verzekering pas daadwerkelijk stop gezet. Gedurende de opzegtermijn kunt u voor een andere verzekering kiezen of de keuze maken dat u niet meer verzekerd wilt zijn.

Dekkingsgebied

Dit is het gebied waar voor u de premie wordt gedekt. Als er bijvoorbeeld een gebied niet in de polis staat, dan wordt deze niet gedekt. De verzekeraars maken onderscheidt tussen verschillende dekkingsgebieden: Nederland, Europa en de overige werelddelen.

Claim

Een claim betreft de aanvraag van een vergoeding. U kunt bijvoorbeeld een claim indienen wanneer u bestolen bent. Als u een reisverzekering heeft, bent u namelijk veelal verzekerd voor diefstal. Wanneer uw bagage dan wordt gestolen, kunt u een claim indienen bij uw verzekeraar en deze zal een bedrag uitkeren dat door de verzekering gedekt wordt.

Schaderapport

Hierin wordt vergeven wat de door u opgelopen schade is. Dit kan variëren van uurloon van de reparateur tot de werkelijke gemaakte schade. Een dergelijk rapport wordt veelal door een deskundige ofwel expert opgesteld.

Afbrekingsvergoeding

Dit is een vergoeding waar u recht op heeft als u tijdens uw reis door onvoorziene omstandigheden uw reis moet afbreken. Deze vergoeding is echter wel afhankelijk van de reden van afbreking. Zo moeten de reden over het algemeen iets betreffen dat tijdens uw reis is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan een gebroken been tijdens de skivakantie.

Begrippen Inboedelverzekering

Assurantiebelasting

Dit is een belasting die betaald moet worden over de premie van een inboedelverzekering. Dit is een belasting die wordt bepaald door de regering en in 2014 is gestegen van 9,7% naar 21%. Deze belasting wordt betaald aan de Belastingdienst.

Bereddingskosten

Dit zijn kosten die gemaakt worden om dreigende schade te verminderen of te voorkomen. Een goed voorbeeld is als u in uw huis zelf een brand blust met een door u aangeschafte handblusser, in zo’n geval is de verzekeraar verplicht om de kosten van deze handblusser te vergoeden. Hetzelfde geldt voor uw vloer, als door de betreffende brand en het gebruiken van de handblusser uw laminaat is beschadigd dan wordt dit ook vergoed. Overigens bent u ook wettelijk verplicht om in redelijke grenzen alle maatregelen te treffen om grote schade te voorkomen of te verminderen.

Inboedelwaardemeter

Hiermee kunt u, als de waarde van uw inboedel hoog is, de waarde meten. Dit verhoogt de kans dat uw het juiste bedrag terugkrijgt in vergelijking met uw inboedel.

Non-contributionclausule

Dit houdt in dat de verzekeraar niet uitkeert wanneer de schade op een andere polis is verzekerd.

Salvage

Bij salvage wordt er geprobeerd om materiële en emotionele schade bij een brand of waterschade te verminderen. Er is ook een stichting genaamd Stichting Salvage waar ze voor u klaar staan als u zoiets overkomt.

Grote stedenmaatregel

Dit is een beperkte dekking die geldt voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De dekking voor diefstal van geld is in deze steden tot maximaal 500 euro en voor audiovisuele apparaten geldt een maximum van 2500 euro. Ook geldt er een eigen risico van 250 euro bij diefstalschade in de bovengenoemde steden.

BORG-beveiliging

Deze beveiliging laat aan de verzekeraar zien dat jij in een erkend inbraakveilige woning woont. Veel verzekeraars geven hiervoor een korting omdat dit de kans op inbraak verkleint. Deze beveiliging moet gekeurd worden door een erkend installatie bedrijf. Als dit is gedaan krijgt u een BORG-certificaat en dat heeft u nodig om de korting te krijgen.

Herbouwwaarde

Dit is de waarde van uw huis als deze op dezelfde plaats, met dezelfde grootte en bestemming wordt gebouwd. Deze waarde kunt u meten met behulp van de herbouwwaardemeter.

Intermediairverzekeraar

Een met tussenkomst werkende verzekeraar.

Inboedel

Dit zijn alle roerende zaken die tot de particuliere huishouden behoren van de verzekeraar en iedereen die met hem samenwoont.

Opstal

Dit is de technische benaming voor huis.

Begrippen Autoverzekering

Dagwaarde

Dit is de waarde van de auto in de staat waarin hij op een gegeven dag verkeert. Deze waarde daalt vanaf het moment dat de nieuwe eigenaar met de auto wegrijdt van de garage waar deze gekocht is. Op dat moment is het geen ‘nieuwe’ auto meer. Ook zal de waarde dalen als er schade is aan de auto.

Royementsverklaring

Dit wordt ook wel bonus/malus verklaring genoemd. U kunt deze verklaring krijgen op het moment dat de bestelautoverzekering is opgezegd. De vermelding verleent een korting op de premie bij de volgende verzekering. Belangrijk om te weten is dat deze verklaring maar 12 maanden geldig is en slechts een maal wordt uitgekeerd door de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

Eigen risico

Dit is het bedrag dat door de verzekerde zelf zal moeten worden betaald bij schade aan de auto.

Leaseauto

Als u een leaseauto bezit dan heeft u voor een bepaalde periode het gebruiksrecht tegen een vaste maandelijkse vergoeding. De juridische en vaak economische eigendommen liggen bij de leasemaatschappij.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden en het polis blad formeren samen de verzekeringsovereenkomst. Dit ontvangt u nadat u een verzekering heeft afgesloten.

Total Loss

Met total loss wordt bedoeld dat een auto economisch niet meer hersteld kan worden. Dit houdt in dat de kosten van de reparatie meer dan 66% bedragen dan dat de waarde van de auto was voor de schade of dat de herstelkosten meer dan 75% van de verzekerde waarde is.

Waarborgfonds Motorverkeer

Via dit fonds kunt u een claim indienen, wanneer u schade heeft opgelopen zonder dat de veroorzaker bekend is of wanneer de veroorzaker onverzekerd is.

No claim korting

De no claim korting is een korting die u krijgt over de bruto jaarpremie van de autoverzekering. Op basis van het aantal schadevrij gereden jaren wordt bepaald hoeveel korting een verzekerde krijgt.

Borgstelling

Op het moment dat u een ongeluk in het buitenland krijgt, komt de borgstelling van toepassing. Deze borgstelling zorgt ervoor dat u de auto of uw rijbewijs terug krijgt.

Kilometrage

Dit zijn het aantal verwachte kilometers met de auto per jaar.

Verhaalrechtsbijstandverzekering

Deze verzekering helpt u bij het verhalen van de schade. Dit kan goed van pas kan komen als er een procedure volgt na een ongeluk. Zoiets is vooral handig op het moment dat het niet duidelijk is wie er schuld heeft bij schade.

Schadeverzekering voor inzittende

Als u voor deze verzekering betaald dan krijgt u maximaal terug wat is opgelopen bij een ongeluk. Dat geldt voor aantoonbare schade bij de bestuurder, passagier of bijrijder. Een kleine schade is onder andere broekschade of bijvoorbeeld een kapotte telefoon.

Vrijwaringsbewijs

Op dit document staat het bewijs dat als u een auto heeft verkocht het niet meer in uw bezit is. Dit bewijst tevens dat u niet meer aansprakelijk bent voor deze auto.

Nieuwwaarderegeling

Met deze regeling wordt de gehele nieuwwaarde van de auto uitgekeerd op het moment dat deze total loss is verklaard of gestolen. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is dit 1 jaar geldig maar dat kan verschillen.

Opzittende verzekering

Dit is voor motorrijders en bijrijders bedoeld. Dit dekt de schade met blijvend letsel of eventueel met overlijden als ernstig gevolg.

Winststopdekking

In deze periode kan de bezitter van een motor korting krijgen op de premie of het gehele bedrag terug krijgen. Dan moet de motor echter wel in de wintermaanden december tot en met maart in de garage hebben gestaan.

Taxatierapport

Bezitters van een oldtimer hebben een taxatierapport nodig van hun voertuig. Dit moet worden uitgevoerd door een expert en zal 36 maanden geldig zijn.

Zomerkorting

Oldtimer bezitters hebben recht op deze korting op het moment dat ze alleen in de zomer rijden. Uiteraard mag u in de winter ook rijden maar dan vervallen de eigen risico’s.